ГДЗ Основи правознавства 9 клас. Підручник [Ратушняк С.П.] 2017

icon15.03.2019, icon9 Клас / Правознавство, icon50 832, icon2§14. Звернення громадян.
Практичне заняття
Орієнтовні завдання на урок узагальнення
1 рівень (тестові завдання першого рівня містять лише одну правильну відповідь)
1. За політичним режимом Україна є:
А республікою;
(Б демократичною;)
В унітарною.
2. Право на працю є ... правом
(А) особистим;
Б соціальним;
В економічним.
3. За формою правління Україна — ... республіка:
А парламентська;
(Б парламентсько-президентська;)
В президентсько-парламентська;
Г президентська.
4. Знайдіть помилку. Соціальними правами та свободами є:
А право на відпочинок;
Б право на страйк;
(В) право на житло;
Г право на охорону здоров’я.
5. За формою територіального устрою Україна є:
(А унітарною державою;)
Б унітарною державою із адміністративною автономією;
В федеративною державою;
Г немає правильної відповіді.
6. Контроль за дотриманням Конституції в Україні здійснює:
А Президент України;
Б Генеральна прокуратура України;
(В) Конституційний Суд України.
7. Рішення про припинення громадянства України приймає:
А Президент України;
(Б) Комісія при Президентові України з питань громадянства;
В спеціально уповноважений центральний орган;
Г Міністерство закордонних справ, посольства;
Д усі відповіді правильні.
8. Право на свободу світогляду і віросповідання включає:
(А) сповідувати будь-яку релігію;
Б не сповідувати жодної релігії;
В відправляти релігійні культи;
Г вести релігійну діяльність.
9. Кабінет Міністрів України видає:
А постанови й укази;
Б укази і розпорядження;
(В) постанови і розпорядження;
Г укази і постанови.
10. Президент України є:
А найвищою посадовою особою;
Б главою держави;
В главою виконавчої влади;
(Г) главою держави й главою виконавчої влади.
11. ВРУ приймає:
(А) постанови;
Б укази;
В розпорядження.
12. Виключіть зайве. Суддів Конституційного Суду України призначає:
А Президент України;
Б з’їзд суддів України;
В Вища рада юстиції;
(Г) Верховна Рада України.
2 рівень (тестові завдання другого рівня містять 3 (2) правильних відповіді)
1. Вкажіть особисті права людини і громадянина в Україні:
(А) право на працю;
(Б) право на підприємницьку діяльність;
(В) право на недоторканність житла;
(Г) право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання;
(Ґ) право на звернення;
(Д) право на невтручання в особисте і сімейне життя.
2. Вкажіть необхідні умови для прийняття до громадянства України:
А дотримання законів;
Б безперервне проживання в Україні протягом останніх 3-х років;
(В) наявність законних джерел існування;
Г зобов’язання припинити іноземне громадянство;
Ґ отримання дозволу на тимчасове проживання;
Д володіння мовою.
3. До повноважень Верховної Ради України належать:
А прийняття законів, внесення змін до Конституції України;
Б забезпечення державного суверенітету й економічної самостійності України;
(В) затвердження Державного бюджету, контроль за його виконанням;
(Г) визначення засад зовнішньої та внутрішньої політики;
Ґ здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
Д здійснення помилування.
4. Складовими правового статусу особи є:
А правила;
(Б) закони;
(В) права;
Г моральні норми;
Ґ свободи;
(Д) обов’язки.
5. Конституційними громадянськими (особистими) правами в Україні є:
(А) право людини на повагу до її гідності;
Б право на недоторканність житла;
В право на житло;
(Г) право на невтручання в особисте та сімейне життя;
Ґ право на звернення громадян;
(Д) право на власність.
6. Політичними правами за Конституцією України є:
(А) право на свободу думки і слова;
(Б) право брати участь в управлінні державними справами;
(В) право на мирні збори, мітинги, походи і демонстрації;
Г право на страйк;
Ґ право на інформацію.
7. Соціальними правами за Конституцією України є:
А право на недоторканність житла;
Б право на житло;
(В) право на працю;
Г право на охорону здоров’я;
(Ґ) право на освіту;
(Д) право на відпочинок.
8. Основними функціями місцевого самоврядування є:
А захист прав і свобод людини;
Б затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку і контроль їх
виконання;
В встановлення податків;
Г визначення засад зовнішньої та внутрішньої політики;
(Ґ) утворення, реорганізація та ліквідація комунальних підприємств, організацій та установ, а також здійснення контролю за їхньою діяльністю;
(Д) управління майном, що є у власності.
3 рівень (у завданнях третього рівня складності слід вставити пропущені слова, закінчити речення (дати визначення поняттям), встановити відповідності чи послідовності, класифікувати…)
1. Розрізняють такі гарантії прав і свобод людини:
А юридичні;
Б політичні;
В економічні;
Г організаційні;
Ґ культурні.
2. Обов’язками громадян України є:
А дотримання законів;
Б сплата податків;
В служіння у армії;
Г повага до національної символіки;
Д Дотримання правил.
3. Економічними правами в Україні є право на:
А право на підприємницьку діяльність;
Б право на працю;
В право на відпочинок;
Г страйк.
4. Повноваженнями Конституційного суду України є:
А вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність).
Б офіційне тлумачення Конституції України.
В здійснення інших повноважень, передбачених Конституцією України.
4 рівень (у завданнях четвертого рівня слід розкрити зміст питання, скласти схему чи алгоритм дій, порівняти тощо)
1. Чому Конституція України є основним законом держави?
Конституції України як Основному Закону держави властиві особливості правового статусу: вона має найвищу юридичну силу, є основою для прийняття інших нормативних актів держави, їй притаманна підвищена стабільність.
Конституційний процес в Україні розпочався з прийняття Декларації про державний суверенітет України, яка передбачала прийняття нової Конституції. Для цього було утворено комісію з вироблення нового Основного Закону (Конституційна комісія) і відповідну Робочу групу. Вона підготувала концепцію Конституції, яка була схвалена Верховною Радою.
2. Вкажіть ознаки України, які визначають її як унітарну державу.
Україна є унітарною державою. Основними ознаками цієї форми державного устрою є:
- Україна має власну територію, яка є єдиною, неподільною, недоторканною і цілісною.
- Україна має свої державні кордони, зміна яких, як і зміна територіїУкраїни, без згоди народу України не дозволяється.
- Україна, як незалежна держава розробляє і приймає свою Конституцію.
- Україна має власну систему законодавства, на її території забезпечується верховенство права.
- Україна має власні законодавчі, виконавчі і судові органи.
- В Україні існує єдине громадянство.
- В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування державною мовою України є українська мова.
- Україна має власні державні символи.
3. Вкажіть та охарактеризуйте гарантії конституційних прав і свобод.
Конституційні гарантії – це передбачені Основним Законом України умови, засоби, методи і механізми, що забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод людини і громадянина.
Гарантії конституційних прав, свобод і обов’язків людини і громадянина поділяються на загальні (економічні, політичні, ідеологічні) та юридичні.
До основних економічних гарантій належать розвиток економічної системи, свобода підприємницької та господарської діяльності, економічна багатоманітність, соціальна спрямованість економіки тощо.
4. Вкажіть та охарактеризуйте конституційні принципи правового статусу особи в Україні.
Відповідно до Конституції України конституційними принципами правового статусу людини і громадянина є наступні:
- усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними;
- права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними;
- конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод;
- кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості;
- громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
5. Розкрийте зміст права на свободу світогляду і віросповідання.
Реалізовуючи своє право на свободу світогляду і віросповідання, громадяни мають право вільно сповідувати будь-яку релігію, або не сповідувати взагалі ніякої, обирати релігійну літературу, встановлювати і підтримувати міжнародні контакти, виїжджати за кордон для паломництва, брати участь у різних релігійних організаціях. Визнання цього права надає людині захист від зазнання примусу щодо прийняття релігії або переконання на свій вибір. Можуть накладатись лише ті обмеження, які встановлені законом і які є необхідними для охорони суспільної безпеки і порядку.
6. Охарактеризуйте основні повноваження місцевих органів державної виконавчої влади.
До системи місцевих органів виконавчої влади належать:
а) місцеві державні адміністрації;
б) відділи і управління місцевих державних адміністрацій;
в) місцеві органи управління міністерств і відомств;
г) адміністрації підприємств, установ, організацій.


iconГДЗ Підручник Правознавство 2017 Ратушняк Богдан
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
Обговорення

icon 10.11.2020

Михайло (17 р., навчається заочно в коледжі, працює у приватній фірмі) продав моторолер, що подарували йому батьки, своєму товаришеві, оскільки йому не вистачало зароблених грошей на купівлю мотоцикла. Дайте характеристику юридичній ситуації. Він має повне право на таку операцію.

icon 11.11.2020

Микита,
Він має повне право на таку операцію, але щоб продати мопед, він мусить мати дозвіл від батьків. Правомірні дії — це дії, що відповідають вимогам законів, інших правових актів та принципів права.

Реклама
Предмет, до якого ви найчастіше використовуєте ГДЗ?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів