ГДЗ Англійська мова 3 клас. Підручник [Мітчелл Г.К., Марілені Малкогіанні] 2020

icon24.03.2021, icon3 Клас / Англійська мова, icon7 158, icon03) Out and about (Сторінки 31-42)
Сторінка 31
playing the guitar - грати на гітарі; playing volleyball - грати в волейбол; playing tennis - грати в теніс; hitting the ball - влучати по м'ячу.
1. Слухайте і вказуйте. Тоді заспівайте.
Having fun - Розважатись
I am running, you are jumping - Я біжу, ти стрибаєш
And You are hitting the ball. - І ти б'єш по м'ячу.
We are having fun together. - Ми веселимось разом.
Play with us, Paul! - Пограй з нами, Пауль!
Sue is dancing. Pete is singing - Сью танцює. Піт співає.
And He is playing the guitar. - І він грає на гітарі.
Sam and Matt are playing tennis. - Сем і Метт грають у теніс.
Let's play tennis with them, Nazar. - Давайте пограємо з ними в теніс, Назаре.
2. Виберіть дітей із вправи 1 і скажіть.
D. They are playing tennis. Look at them.
- Вони грають у теніс. Подивись на них.
He is
В. He is playing the guitar. Look at him.
- Він грає на гітарі. Подивись на нього.
С. SHe is dancing. Look at her.
- Вона танцює. Подивись на неї.
Сторінка 32
horse - кінь; sheep - вівця; mouse - миша; mice - миши; cow - корова.
1. Слухай і читай.
Greg and Anna are on Uncle Sam's farm.
- Грег та Анна на фермі дядька Сема.
1) This is Daisy the duck and that is Henry the horse.
- Це качка Дейзі, а це кінь Генрі.
2) How big is the horse, Uncle Sam?
- Якого зрісту кінь, дядьку Сем?
It is 173 cm tall. I have got 10 ducks and 15 cows too.
- Зріст - 173 см. У мене є також 10 качок і 15 корів.
3) Are you giving the ducks tomatoes?
- Ви даєте качкам помідори?
Yes, I am. They love them
- Так. Вони їх люблять.
4) I have got 20 goats and 45 sheep.
- У мене 20 козлів і 45 овець.
5) I make cheese from the milk. It is delicious!
- Я роблю сир з молока. Він смачний! Look, Greg, a mouse. Where is it goihg?
- Дивись, Грег, миша. Куди це вона біжить?
6) Uncle Sam, the mice are eating your cheese!
- Дядьку Сем, миші їдять ваш сир!
Shoo! Shoo! Go аwау!
- Киш-Киш! Йдить гетй
Сторінка 33
wolf - вовк; wolves - вовки; eat - їсти; farm - ферма.
2. Прочитайте вправу 1 і скажіть True (правда) або False (неправда).
1. Uncle Sam is giving the ducks bananas. (False)
2. A mouse is going to the pet shop. (False)
3. The mice are eating uncle Sam's cheese. (True)
3. Слухайте і вказуйте.
1.-> 4; 2. -> 1. 3.-> 3; 4. -> 2. 5.-> 5.
4. Виберіть малюнок із вправи 3. Покажить, запитайте і дайте відповідь.
Is the boy singing? - Хлопчик співає?
Yes, he is. - Так
Is the boy playing basketball? - Хлопчик грає в баскетбол?
No, he is not. - Hi.
Are they eating a tomato? - Вони їдять помідори?
Yes, they are. - Так
5. Подивіться на вправу 3. Виберіть три картинки і запишіть у свій зошит.
The ducks are eating. - Качки їдять.
The boy plays football. - Хлопчик грає у футбол.
The boy sings. - Хлопчик співає.
The boy climbs a tree. - Хлопчик лізе на дерево.
The Wolves are running. - Вовки біжать.
Сторінка 34
sign - знак; throw rubbish in the rubbish - викидати сміття у смітник; drink - пити; turn off - вимкнути; mobile phone - мобільний телефон; take photos - зробити фото.
1. Слухай і читай. Потім вкажіть на знаки і скажіть.
Follow the signs - Дотримуйтесь знаків
Mrs Jenkins' class is at the museum today. - Клас місіс Джекінс сьогодні в музею.
Mrs Jenkins: Children, look at this sign. What does it say? - Місіс Джекінс: Діти, подивіться на цей знак.
Що він говорить? James: No mobile phones? -
Джеймс: Не вмикати мобільних телефонів?
Mrs Jenkins: Yes! Turn off your mobile phones. What about this one?
- Місіс Дженкінс: Так! Вимкніть мобільні телефони. Як щодо цього? Wendy: Do not eat or drink. - Венді: He їжте і не пийте.
Mrs Jenkins: Yes! There is a restaurant in the museum. Look! Go straight, then turn right. You can eat and drink there. Then, throw your rubbish in the rubbish bins. Last sign, can you tell me what it says?
- Місіс Дженкінс: Так! У музеї є ресторан. Дивитись! Йдіть прямо, потім поверніть праворуч. Там можна їсти і пити. Потім викиньте своє сміття у сміттєві баки. Останній, знак, чи можете ви сказати мені,1 що там написано?
Claire: Do not take photos. - Клер: Не можна фотографувати.
Mrs Jenkins: Yes! Now let's have some fun!
- Місіс Дженкінс: Так! А тепер давайте розватися!
Сторінка 35
2. Слухайте і вказуйте.
1. -> 3; 2. -> 4; 3. -> 2; 4. -> 1; 5 -> 5.
3. Скажи і зроби.
Throw rubbish in the rubbish bin.
- Викидайте сміття у смітник.
4. Напишіть свої власні правила класу в зошиту. Потім звітуйте перед класом.
1. Do not run in the classroom.
- Не бігайте в класі.
2. Turn off your mobile phone in class.
- Вимкнути мобільний телефон на уроці.
3. Throw rubbish in the rubbish bin.
- Викидайте сміття у смітник.
4. Do not eat in class.
- Не їсти в класі.
Сторінка 36
It is six o'clock. - Зараз шоста година.
It is half past seven. - Половина восьмої.
It is a quarter to three. - Зараз чверть на три.
It is a quarter past eleven. - Зараз чверть на одинадцяту.
1. Грати.
What is the time? - Котра година?
It is a quarter past four. - Зараз чверть п'ятого.
Where are you? - Де ти?
at the cinema. - Я в кіно.
Сторінка 37
1. Зробіть силует.
1) Візьміть великий шматок чорного картону і виріжте фігуру, наприклад. Потім дістаньте шматок білого картону і приклейте її на чорний картон скотчем.
2) Намалюйте або знайдіть фотографії людей, які займаються повсякденними справами або займаються спортом.
3) Розфарбуйте або наклейте малюнок і напишіть.
2. Покажи і розкажи.
They are playing tennis. Look at them.
- Вони грають у теніс. Подивись на них.
SHe is playing the guitar. Look at her.
- Вона грає на гітарі. Подивись на неї.
Сторінка 38
1. Слухай і читай.
1) Samantha, Vanessa and Kevin are at Kevin's grandmother's house.
- Саманта, Ванесса та Кевін у будинку бабусі Кевіна. Wow, look at all these things!
- Ого, подивитись на все це!
Do not open them. - Не відкривайте їх.
What is in these boxes? - Що в цих коробках?
This box is open. Look! - Ця коробка відкрита. Дивитись!
2) A map with a tunnel. It is in the park. Let's go!
- Карта з тунелем. Це в парку. Ходімо!
It is a quarter past eight now. It is late. Let's go tomorrow.
- Зараз чверть по восьмій. Вже пізно. Поїдемо завтра
3) The next day, the children go to the park.
- Наступного дня діти йдуть до парку.
Look There is a sign. Let's cross the street here. The tunnel starts at that tree.
- Подивіться, є знак. Давайте перетнемо тут вулицю. Тунель починається від цього дерева.
Сторінка 39
box - коробка; tunnel - тунель; map - карта: cross the Streep
- переходити вулицю.
The tunnel is very dark.
- У тунелі дуже темно.
4) I do not like it here. Let's go back.
- Мені тут не подобається. Повернімось назад.
Come on, Vanessa. Were almost there. Now, turn right.
- Давай, Ванесса. Ми майже там. Тепер, повернути праворуч.
5) Ah! Mice! I do not like mice!
- Ой! Миші! Я не люблю мишей!
Shhh!
When they open the tunnel door, the children see... Grandma's garden!
- Коли вони відкрили двері тунелю, діти бачили ... Бабусин сад!
6) Grandma?
- Бабуся?
Welcome back, children. It is a big tunnel, right?
- Ласкаво просимо назад, діти. Довгий тунель, так? Do you know about the tunnel? How big is it?
- Ви знаєте про тунель? Наскільки він довгий? It is fifty metres. Let me tell you about the tunnel..
- П'ятдесят метрів. Дозвольте розповісти про тунель
VALUE: Stay together, play together, win together.
- Значення: Залишайтеся разом, грайте разом, перемагайте разом
Сторінка 40
1. Слухай і кажи.
smile - посмішка; snake - змія; spider - павук; Stop - стоп; scarf - шарф; sleep - спати; skate - ковзан; squirrel - білка; swim - плавати.
2. Слухай і скандуй. Тоді скажіть, що s суміші.
The spider and the Snake
- Павук і змія
A small, small spider -
- Маленький, маленький павучок
Is climbing up a tree.
- Піднімається на дерево.
A big snake
- Велика, велика змія
Is sleeping in the tree.
- Спить на дереві.
A squirrel shouts:
- Білка кричить:
Stop, small spider!
- Зупинись, маленький павучок!
The snake is awake.
- Змія не спить.
That's OK - I know him.
- Все добре - я його знаю.
His name is Smiling Jake.
- Його звуть Усміхнений Джейк.
Сторінка 41
1. Слухайте, вкажіть і скажіть а або b.
1. -> b; 2. -> а; 3. -> b. 4. -> b.
2. Подивіться, виберіть і скажіть.
1. Throw rubbish in the rubbish bin.
- Викидайте сміття у смітник.
Do not take photos.
- Не фотографувати.
3. Turn off your mobile phones.
- Вимкніть мобільні телефони.
4. Do not talk here.
- Не говори тут.
5. Eat and drink here.
- їжте і пийте тут.
6. Cross here.
- Переходь тут.
Сторінка 42
1. Назвіть спортивні та інші заходи.
1. playing volleyball - грати в волейбол;
2. playing tennis. - грати в теніс;
3. hitting the ball - влучети по м'ячу;
4. throwing the ball - кидати м'яч.
5. playing the guitar - грати на гітарі.
2. Назвіть тварин.
1. Сow - корова;
2. horse - кінь;
3. sheep - вівця (овець);
4. goat - козел;
5. mouse - миша; mice - миши;
6. wolf - вовк, wolves - вовки.
3. Назвіть дії.
1. eat - їсти;
2. drink - пити;
3. turn off - вимкнути;
4. cross the street - переходити вулицю;
5. take photos - фотографувати;
6. throw rubbish in the rubbish bin - викидати сміття у смітник.
4. Назвіть предмети.
1. mobile phone - мобільний телефон;
2. sign - знак;
3. box - бокс - коробка;
4. tunnel - тунель;
5. тар - карта;
6. farm - ферма.
5. Прочитайте і скажіть.
1. We are playing tennis. Play with us.
- Ми граємо в теніс. Пограйте з нами.
2. Are the cows eating? Yes, they are.
- Чи їдять корови?! Так, вони є.
3. Throw rubbish in the rubbish bin.
- Викидайте сміття у смітник.
4. Do not take photos.
- Не фотографуйте.
5. What is the time? It is a quarter past ten.
- Котра година? Зараз чверть на десяту.


iconГДЗ 3 клас Підручник Англійська мова Лінгвіст Мітчелл 2020 Марілені Малкогіанні
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
Як Вам оновлений дизайн сайту?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів