ГДЗ Основи правознавства 9 клас. Підручник [Наровлянський О. Д.] 2017

icon23.02.2019, icon9 Клас / Правознавство, icon560 606, icon86Перевірте себе
1. Пригадайте, що означають ці поняття: «власність», «споживач», «шлюб», «трудовий договір», «злочин», «співучасть».
Власність - це сукупність відносин між суб'єктами господарювання з приводу привласнення засобів виробництва та його результатів. Відчуження - це позбавлення суб'єкта права на володіння, користування і розпорядження тим чи іншим об'єктом власності.
Шлюб — це добровільний, рівноправний союз між жінкою і чоловіком, спрямований на створення сім'ї. Шлюб — суспільно визнаний і санкціонований юридично, чи звичаєвим правом союз, який має на меті створення сім'ї, її легалізацію в суспільстві.
Трудовий договір — договір між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник — виплачувати працівникові заробітну плату.
Злочин — це передбачене КК України суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину. Злочин завжди є діянням людини, що посягає на найбільш важливі суспільні відносини, які склалися і є визнаними та прийнятними в суспільстві, внаслідок чого вони охороняються кримінальним законом.
Співучасть - це умисна спільна участь двох чи більше осіб у вчиненні злочину (ст. 19 КК України).
2. Порівняйте — усиновлення, опіку та піклування, патронат — злочин та адміністративне правопорушення
Відмінність опіки від усиновлення полягає в наступному:
- Тривалість. Опіка – явище тимчасове, обмежене як вимогами закону, так і положеннями угоди (за наявності), в той час як усиновлення – постійне;
- Правові наслідки. Усиновитель фактично стає батьком дитини, опікун – залишається в тих же відносинах, що і до вчинення дії;
- Винагорода. Опікунство може вестися на платній основі, усиновлення – тільки на безоплатній;
- Звітність. Опікун повинен щорічно надавати відповідним органам звіт, усиновителя можуть лише перевіряти спеціальні служби;
- Збереження прізвища та імені дитини. При встановленні опіки у дітей зберігаються колишні анкетні дані, при усиновленні – можуть бути змінені;
- Придбання батьківських прав відбувається тільки при усиновленні;
- Порядок припинення. Опіка припиняється у випадках, передбачених законом, незалежно від волі сторін, усиновлення – лише за рішенням суду у разі позбавлення батьківських прав.
Патронат - одна із альтернативних форм виховання дитини, яка залишилася без батьківського піклування, до досягнення нею повноліття.
Опіка — влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї громадян України, які перебувають переважно в сімейних, родинних відносинах із цими дітьми з метою забезпечення їх виховання, освіти, розвитку, захисту їх прав та інтересів (глава 19 Сімейного кодексу України).
Різниця між злочином і правопорушенням полягає в наступному:
- Найвищий ступінь суспільної небезпеки є злочином;
- Судимість наступає тільки при вчиненні злочину;
- Правопорушення регулюється Адміністративним кодексом, а злочин – Кримінальним.
3. У яких випадках неповнолітня особа може отримати повну цивільну дієздатність?
Розв'язати це питання допомагає ЦПК, згідно ст. 242 якого заява неповнолітньої особи про надання їй повної цивільної дієздатності подається за відсутності згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальника. Отже, неповнолітній подає заяву саме у разі відсутності згоди законних представників, а у разі її задоволення судом повна дієздатність виникає з моменту набрання законної сили рішенням суду.
1. За загальним правилом повна цивільна дієздатність настає з моменту досягнення повноліття або з моменту реєстрації шлюбу до досягнення повноліття. В цих випадках повна дієздатність виникає автоматично з моменту настання вказаних юридичних фактів. Однак повна дієздатність в передбачених законом випадках може бути також надана фізичній особі спеціальними актами держави. В цьому разі прийнято говорити про цивільно-правову "емансипацію" особи.
4. Як ви можете захистити свої цивільні права?
Звернутися до юриста.
5. Які права має споживач?
Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:
- захист своїх прав державою;
- належну якість продукції та обслуговування;
- безпеку продукції;
- необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);
- відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров'я людей продукцією у випадках, передбачених законодавством;
- звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав;
- об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів).
6. Які права й обов’язки мають батьки та діти?
Обов’язки дитини:
- Поважати і любити своє оточення. Ставитися до них так, як би ми хотіли, щоб ставились до нас.
- Поважати близьких та друзів. Не принижувати гідності кожної людини. Поводитись так, щоб своєю поведінкою не порушувати прав іншої людини.
- Бути толерантним до людей. Поважати та допомагати їм.
- Дотримуватись режиму харчування. Вживати корисні продукти. Поважати працю кухарів.
- Дотримуватись правил моральної поведінки, прийнятих у суспільстві. Намагатись не створювати ситуацій, які призводять до порушення закону.
- Сумлінно навчатись, активно працювати на уроках, готуватись самотужки, старанно виконувати домашні завдання.
- Дотримуватись правил моральної етики, організувати дозвілля так щоб воно приносило користь та не заважало іншим.
- Поважати своє оточення. Давати нагоду кожному висвітлювати свої думки. Не нав’язувати своїх поглядів іншим, якщо вони з ними не згодні.
- Поважати співрозмовників. Коректно і тактовно висвітлювати свої думки. Дотримуватись правил мовного етикету.
- Цінувати і дбати про своє здоров’я.
- З повагою ставитися до людей, які піклуються про нас.
- Не ображати та не принижувати оточуючих.
Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:
- вибирати навчальний заклад для неповнолітніх дітей;
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчальних закладів;
- звертатися до державних органів управління освітою з питань навчання, виховання дітей;
- захищати у відповідних державних органах і суді законні інтереси своїх дітей.
Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:
- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім’ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв;
- виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до своєї країни;
- сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;
- виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.
7. Які пільги надаються неповнолітнім працівникам?
Неповнолітні працівники мають право на певні пільги у сфері трудової діяльності - щодо робочого часу, заробітної плати, надання відпусток тощо. Зокрема, для всіх працівників, які ще не досягли вісімнадцяти років, чинним законодавством встановлено скорочену тривалість робочого часу - про це зазначено у ст. 51 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП). Так, якщо для дорослих працівників нормальна тривалість робочого часу відповідно до ч.1 ст. 50 КЗпП становить 40 годин на тиждень, то підлітки у віці до шістнадцяти років не повинні працювати понад 24 години на тиждень, а працівники віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років - понад 36 годин на тиждень (п. 1 ч. 1 ст. 51 КЗпП).
8. Які елементи має склад злочину (правопорушення)?
Об'єкт злочину, має ознаки:
суспільні відносини (власне об'єкт злочину);
предмет злочину;
потерпілий від злочину.
Об'єктивна сторона злочину, має ознаки:
суспільно небезпечне діяння;
злочинні наслідки;
причиновий зв'язок між діянням і наслідками, що настали;
місце;
час;
спосіб;
обстановка;
знаряддя;
засоби вчинення злочину.
Суб'єкт злочину, має ознаки:
фізична особа;
осудність;
вік кримінальної відповідальності;
ознаки спеціального суб'єкта.
Суб'єктивна сторона злочину, має ознаки:
вина;
мотив;
мета;
емоційний стан.
9. Які особливості притягнення до кримінальної відповідальності неповнолітніх?
Злочинність неповнолітніх та молоді залишається непоборною протягом кількох століть, а наприкінці XX ст. відмічено її зростання. Основна причина такого явища полягає в тому, що розвиток значної частини неповнолітніх часто відбувається у дуже несприятливих економічних, соціальних та побутових умовах.
У підлітковому віці йде не лише процес інтенсивного фізичного формування, а й духовного та інтелектуального розвитку, усвідомлення справжньої мети і значення життя людині та таких понять, як совість, добро, віра, шана, любов. У цей період життя починають виявлятися індивідуальні здібності людини, формується воля та свідомість.


iconГДЗ 9 клас Правознавство Підручник Грамота Наровлянський 2017
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації

  ГДЗ Основи правознавства 9 клас. Підручник [Андрусишин Б.І., Берендєєв С.О., Губань Р.В.] 2017

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитися з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з основ правознавства 9 клас. Видавництво "Перун". Автори підручника: Андрусишин Б.І., Берендєєв С.О., Губань Р.В. Рік видання 2017. Нова програма 2017 року. (Відповіді / ГДЗ...

  ГДЗ Основи правознавства 9 клас. Підручник [Ремех Т.О., Пометун О.І.] 2017

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитися з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з основ правознавства 9 клас. Видавництво "Літера", Київ. Автори підручника: Ремех Т., Пометун О. Рік видання 2017. Нова програма 2017 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /...

  Контурна карта. Всесвітня історія 6 клас [2014]

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з контурною картою для всесвітньої історії з історії стародавнього світу 6 клас. Видавництво "Картографія". Рік видання 2014. (Нова програма)...

  Атлас. Всесвітня історія 6 клас [2014]

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з атласом для всесвітньої історії з історії стародавнього світу 6 клас. Видавництво "Картографія". Рік видання 2014. (Нова програма)...

  Атлас. Географія 6 клас [2014]

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з атласом для загальної географії 6 клас. Видавництво "Картографія". Рік видання 2014. (Нова програма)...
Обговорення

icon 19.12.2019

Спасибо вам огромное за это прекрасное гдз, из-за которого я заволила контрольную. Чтобы я без вас делала. Горите в аду, моя двойка вам потом приснится

icon 20.01.2020

Большое спасиба. Гдз классное. Правда не очень разборчивое. А так нашол что надо. Спасибо :3

icon 20.01.2020

Ну вот написал ДЗ на 11 и это замечательно. Спасибо вам большое. Горите в аду двойка.

icon 17.02.2020

Дибіли, а для чого тоді голова і мізки. Основи правознавства найлегший предмет, який я тільки знаю. А в даному ГДЗ все правильно і я дійсно пишу із даного ГДЗ, і в мене тільки 11. І це не притому що я просто списував, а вчу, вчу і вчу. Так що вчіться, бо як показує практика Правознавство - легкий предмет. І то дякуйте, що ще й таке є ГДЗ. І якщо-що то можна просто подивитись і потім подумати що написати у запропонованих вам завдань.

icon 03.03.2020

Гарите ваду двойка аперкот праход в ноги и ти умир

icon 23.03.2020

Запропонуйте шляхи,які сприяли б зменшенню злочинності серед неповнолітніх.

1 2 3 4 5 6 7

Реклама
В якому класі ви навчаєтеся?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів