ГДЗ Фізика 9 клас. Підручник [Сиротюк В.Д.] 2017

icon28.04.2019, icon9 Клас / Фізика, icon111 393, icon3СЛОВНИК ФІЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ
Акомодація - пристосування ока до чіткого бачення предметів, що розміщені на різній відстані від нього.
Активність (А) — основна фізична величина, що характеризує радіоактивне джерело.
Акустика - учення про виникнення, поширення і сприйняття звукових хвиль.
Висота тону визначається частотою коливань. Коливання високої частоти сприймаються як звуки високого тону, коливання низької частоти - як звуки низького тону.
Відбивання світла - явище, коли світло падає на поверхню якого-небудь тіла і частина його відбивається від поверхні та поширюється у просторі.
Головна оптична вісь - пряма, що проходить через центри сферичних поверхонь, які обмежують лінзу.
Гравітація - явище всесвітнього притягання тіл.
1 грей дорівнює поглинутій дозі, при якій опроміненій речовині масою 1 кг передається енергія іонізуючого випромінювання 1 Дж; 1 Гр = 1 Дж/кг.
Гучність звуку визначається амплітудою коливань тіла, що звучить.
Джерела світла - тіла, які випромінюють світло.
Дисперсія світла - залежність швидкості світла в речовині від частоти проходження світла або довжини хвилі.
Довжина хвилі — відстань між двома найближчими точками, які здійснюють однакові коливання.
Другий закон Ньютона: сила, що діє на тіло, визначається добутком маси тіла і його прискорення, наданого цією силою.
Еквівалентна доза - поглинута доза, помножена на коефіцієнт К, що відображає здатність випромінювання певного типу чинити дію на тканини організму.
Експозиційна доза - кількісна характеристика у- і рентгенівського випромінювань, яка ґрунтується на їх йонізуючій дії і визначається сумарним електричним зарядом йонів одного знака, утворених в одиниці маси повітря.
Електромагнітна індукція - явище виникнення електричного струму в замкнутому контурі, який або нерухомий у змінному магнітному полі, або переміщується в постійному магнітному полі так, що кількість ліній магнітної індукції, які перетинають площу, обмежену контуром, змінюється.
Електромагнітне поле — особлива форма матерії. Воно існує реально, тобто незалежно від нас, від наших знань про нього. Його можна виявити тільки за допомогою спеціальних приладів.
Енергія зв’язку ядра - найменше значення енергії, яка забезпечує розщеплення ядра на складові частинки.
Закон відбивання світла: промінь падаючий, промінь відбитий і перпендикуляр, проведений у точку падіння світла, лежать в одній площині. Кут відбивання променя дорівнює куту падіння світла.
Закон всесвітнього тяжіння: сила гравітаційного притягання будь-яких двох частинок прямо пропорційна добутку їх мас і обернено пропорційна квадрату відстані між ними.
Закон заломлення світла: падаючий і заломлений промені лежать в одній площині з перпендикуляром, проведеним до площини поділу двох середовищ у точку падіння світла; залежно від того, з якого середовища в яке переходить промінь, кут заломлення променя може бути більшим або меншим за кут падіння.
Закон збереження імпульсу: геометрична сума імпульсів тіл, що є складовими замкнутої системи, залишається сталою при будь-яких взаємодіях тіл цієї системи між собою.
Закон прямолінійного поширення світла: світло в однорідному оптичному середовищі поширюється прямолінійно.
Заломлення світла - зміна напрямку поширення світла при його переході через межі поділу двох оптично прозорих середовищ.
Збиральна лінза - лінза, яка світлові промені, що падають на неї паралельно її головній оптичній осі, після заломлення збирає на цій осі в одну точку.
Звук - це механічні коливання будь-якої частоти в пружному середовищі.
Зображення предмета - це відтворення виду, форми і кольору предмета світловими променями, що пройшли через оптичну систему лінз, які мають одну загальну оптичну вісь.
Ізотопи - різновиди атомів хімічного елемента, ядра яких містять однакову кількість протонів і неоднакове число нейтронів.
Імпульс сили - векторна фізична величина, яка характеризує дію сили за певний інтервал часу.
Імпульс тіла - векторна фізична величина, яка характеризує рух і визначається добутком маси тіла та його швидкості.
Індукційний струм - електричний струм, що виникає у провідному контурі при зміні магнітного поля через цей контур унаслідок явища електромагнітної індукції.
Інерціальні системи відліку - системи відліку, у яких виконується перший закон Ньютона.
Інерція - явище збереження швидкості тіла за відсутності дії на нього інших тіл.
Інфразвук - коливання, частота яких менша за найнижчу частоту звукових коливань, тобто менша за 16 Гц.
Іонізуюче випромінювання — випромінювання, яке під час взаємодії з речовиною спричиняє йонізацію складових його атомів і молекул, тобто перетворює нейтральні атоми або молекули на йони.
Корона Сонця — частина розжареної сонячної атмосфери.
Ланцюгові ядерні реакції - ядерні реакції, під час яких частинки, що їх спричинюють, утворюються як продукти цих реакцій.
Лінза — прозоре тіло, обмежене двома опуклими або вгнутими прозорими поверхнями, які заломлюють промені світла.
Лінії магнітного поля (магнітні лінії) магніту — уявні замкнені лінії, які виходять з північного полюса магніту і входять у південний, замикаючись усередині магніту.
Лінії магнітного поля струму — замкнені лінії, які оточують провідник зі струмом.
Лупа — оптичний прилад, що є збиральною лінзою, вживаною для розгляду дрібних деталей, погано помітних неозброєним оком.
Магніт - тіло, яке має магнітні властивості.
Магнітна буря - зміна магнітного поля Землі, що виникає в періоди підвищеної сонячної активності.
Мікроскоп — оптичний прилад для розглядання дрібних предметів та їх деталей.
Музичний тон, або просто тон, - звук, створений тілом, що гармонійно коливається.
Нукліди - ядра атомів.
Нуклони - частинки, які входять до складу атомного ядра.
Оптика - учення про світло і світлові явища.
Період піврозпаду - інтервал часу, за який вихідне число радіоактивних ядер у середньому зменшується вдвічі.
Перший закон Ньютона: існують такі системи відліку, відносно яких тіло, що рухається поступально, зберігає свою швидкість сталою, якщо на нього не діють інші тіла (або дії інших тіл компенсуються).
Півтінь - частково освітлений простір, що утворюється навколо тіні на екрані.
Повне внутрішнє відбивання - явище, коли промені світла не виходять із середовища і повністю відбиваються всередину.
Поглинута доза випромінювання (D) - відношення поглинутої дози енергії Е до маси т опроміненої речовини.
Поділ атомних ядер - особливий вид ядерних реакцій, коли ядро важкого елемента ділиться на дві частини, одночасно випромінюючи два-три нейтрони, у-випромінювання і значну кількість енергії.
Поздовжні хвилі — хвилі, у яких частинки коливаются вздовж напрямку поширення хвилі.
Полюси магніту — місця магніту, де магнітна дія виявляється найсильнішою.
Поперечні хвилі — хвилі, у яких частинки коливаются в напрямку, перпендикулярному до напрямку їх поширення.
Правило лівої руки: якщо долоню лівої руки розмістити так, щоб чотири випрямлені пальці вказували напрямок струму в провіднику, а лінії
магнітного поля входили в долоню, то відведений під прямим кутом великий палець укаже напрямок сили Ампера, що діє на провідник зі струмом.
Правило правої руки: якщо долоню правої руки розмістити так, щоб у неї входили лінії магнітного поля, а відведений під прямим кутом великий палець указував напрямок руху провідника, то випрямлені чотири пальці руки визначать напрямок індукційного струму в провіднику.
Правило свердлика: якщо напрямок поступального руху свердлика збігається з напрямком струму, то напрямок обертання ручки свердлика збігається з напрямком магнітних ліній.
Приймачі світла - тіла, чутливі до світла.
Прискоренням тіла в його рівноприскореному прямолінійному русі називають векторну фізичну величину, що характеризує зміну швидкості за одиницю часу і визначається відношенням зміни швидкості руху тіла до інтервалу часу, протягом якого ця зміна відбулася.
Промінь світла - лінія, уздовж якої поширюється світло.
1 рад — доза, при якій опроміненій речовині масою в 1 кг передається енергія 10^-2 Дж.
Радіоактивність - явище спонтанного (самочинного) перетворення нестійких ядер одного елемента в ядра іншого елемента, яке супроводжується випромінюванням різних частинок і електромагнітних хвиль.
Реактивний рух - рух, який виникає при відділенні від тіла деякої його частини з певною швидкістю.
1 рентген — така експозиційна доза рентгенівського чи у-випромінювання, при якій в 1 см3 сухого повітря (1,29 * 10^-6 кг) при 0 °С і тиску 760 мм рт. ст. утворюються йони, які мають заряд кожного знака, що дорівнює 3,34 • 10^-10 Кл.
Рентгенівське випромінювання - короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 10 нм до 0,01 нм. В електромагнітному спектрі діапазон частот рентгенівського випромінювання розміщений між ультрафіолетом та у-променями.
Рівноприскорений рух — рух тіла, під час якого його швидкість за будь-які рівні інтервали часу змінюється однаково.
Розсіювальна лінза — лінза, яка світлові промені, що падають на неї паралельно її головній оптичній осі, після заломлення відхиляє від цієї осі.
Телескоп - оптичний прилад для астрономічних досліджень космічних об’єктів.
Термоядерні реакції - реакції синтезу (злиття) легких ядер за дуже високої температури.
Тінь - частина простору за непрозорим предметом, куди не проникає світло.
Точкове джерело світла - джерело світла, розміри якого набагато менші за відстань від джерела світла до екрана.
Третій закон Ньютона: сили, з якими які-небудь два тіла діють одне на одне, завжди рівні за значенням, але протилежні за напрямком.
Ультразвук - коливання, частота яких більша за найвищу частоту звукових коливань, тобто більша за 20 000 Гц.
Фази Місяця - різні форми видимої із Землі частини Місяця.
Феромагнетики - речовини, які значно підсилюють зовнішнє магнітне поле (у сотні й тисячі разів).
Фокус - точка на головній оптичній осі, де збираються світлові промені (або їх продовження), спрямовані на лінзу паралельно головній оптичній осі.
Фокусна відстань лінзи - відстань від фокуса до оптичного центра лінзи.
Фотоапарат - оптичний прилад, за допомогою якого на цифровому пристрої, фотоплівці, фотопластині, фотопапері отримують зображення предмета.
Хвиля - процес поширення коливань у будь-якому середовищі. Хвиля - це зміна стану середовища, яка поширюється в просторі й переносить енергію.
Швидкість радіоактивного розпаду, або активність радіоактивного препарату, - число розпадів, що відбуваються за одиницю часу.
Шкала електромагнітних хвиль - безперервна послідовність частот і довжин хвиль електромагнітних випромінювань.
Шум - сукупність коливань різних частот.
Ядерна енергетика - здійснюване у промислових масштабах перетворення ядерної енергії в інші види (механічну, електричну тощо), які використовують для виробничих і побутових потреб.
Ядерний реактор - пристрій, у якому відбувається керована ланцюгова реакція, що супроводжується виділенням енергії.
Ядерні ланцюгові реакції - ядерні реакції, під час яких частинки, що їх спричинюють, утворюються як продукти цих реакцій.
Ядерні реакції - зміна атомних ядер у результаті їх взаємодії з елементарними частинками або між собою.
Ядерні сили - сили, які утримують частинки в ядрі.


iconГДЗ 9 клас Фізика 2017 Підручник Генеза Сиротюк
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації

  ГДЗ Фізика 9 клас. Підручник з поглибленим вивченням [Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.] 2017

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитися з готовим домашнім завданням до підручника для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням фізики 9 клас. Видавництво "Оріон", Львів. Автори підручника: Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О. Рік видання 2017. Нова програма 2017 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /...

  ГДЗ Фізика 9 клас. Підручник [Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.] 2017

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитися з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з фізики 9 клас. Видавництво "Оріон", Львів. Автори підручника: Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О. Рік видання 2017. Нова програма 2017 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы / Решебник)...

  ГДЗ Фізика 9 клас. Підручник [Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я.] 2017

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитися з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з фізики 9 клас. Видавництво "Ранок", Харків. Автори підручника: Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О. Рік видання 2017. Нова програма 2017 року....

  ГДЗ Природознавство 5 клас. Робочий зошит [Демічева І.О.] 2018

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита для закладів загальної середньої освіти з природознавства 5 клас. Видавництво "Ранок", Харків. Автор зошита: Демічева І.О. До підручника природознавство 5 клас. Коршевнюк Т.В., Баштовий В.І. або до підручника...

  ГДЗ Природознавство 5 клас. Робочий зошит [Коршевнюк Т.В., Ярошенко О.Г., Баштовий В.І.] 2018

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита для закладів загальної середньої освіти з природознавства 5 клас. Видавництво "Генеза", Київ. Автор зошита: Коршевнюк Т.В., Ярошенко О.Г., Баштовий В.І. До підручника природознавство 5 клас. Коршевнюк Т.В.,...
Обговорення

icon 15.12.2021

Покладіть металеву лінійку на стіл так, щоб вона виступала на 10-12 см, і міцно притисніть рукою до краю стола. 2. Другою рукою відхиліть виступаючий кінець лінійки на невеликий кут і відпустіть, змусивши лінійку коливатися. На слух орієнтовно оцініть висоту тону (частоту коливань) і гучність звуку.

icon 15.12.2021

Цитата: Кіріл
Покладіть металеву лінійку на стіл так, щоб вона виступала на 10-12 см, і міцно притисніть рукою до краю стола.2. Другою рукою відхиліть виступаючий кінець лінійки на невеликий кут і відпустіть, змусивши лінійку коливатися. На слух орієнтовно оцініть висоту тону (частоту коливань) і гучність звуку.

Дано:
N = 10
t = 5
T = ?
v = ?
Використовуючи формулу T = t/N. T = 5/10 = 1/2 c.
Знаючи, що v = 1/T, визначаємо v = 1/1/2 с = 2 Гц.

Реклама
Що Вас цікавить більше?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів