ГДЗ Фізика 9 клас. Підручник [Сиротюк В.Д.] 2017

icon28.04.2019, icon9 Клас / Фізика, icon131 819, icon6СЛОВНИК ФІЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ
Акомодація - пристосування ока до чіткого бачення предметів, що розміщені на різній відстані від нього.
Активність (А) — основна фізична величина, що характеризує радіоактивне джерело.
Акустика - учення про виникнення, поширення і сприйняття звукових хвиль.
Висота тону визначається частотою коливань. Коливання високої частоти сприймаються як звуки високого тону, коливання низької частоти - як звуки низького тону.
Відбивання світла - явище, коли світло падає на поверхню якого-небудь тіла і частина його відбивається від поверхні та поширюється у просторі.
Головна оптична вісь - пряма, що проходить через центри сферичних поверхонь, які обмежують лінзу.
Гравітація - явище всесвітнього притягання тіл.
1 грей дорівнює поглинутій дозі, при якій опроміненій речовині масою 1 кг передається енергія іонізуючого випромінювання 1 Дж; 1 Гр = 1 Дж/кг.
Гучність звуку визначається амплітудою коливань тіла, що звучить.
Джерела світла - тіла, які випромінюють світло.
Дисперсія світла - залежність швидкості світла в речовині від частоти проходження світла або довжини хвилі.
Довжина хвилі — відстань між двома найближчими точками, які здійснюють однакові коливання.
Другий закон Ньютона: сила, що діє на тіло, визначається добутком маси тіла і його прискорення, наданого цією силою.
Еквівалентна доза - поглинута доза, помножена на коефіцієнт К, що відображає здатність випромінювання певного типу чинити дію на тканини організму.
Експозиційна доза - кількісна характеристика у- і рентгенівського випромінювань, яка ґрунтується на їх йонізуючій дії і визначається сумарним електричним зарядом йонів одного знака, утворених в одиниці маси повітря.
Електромагнітна індукція - явище виникнення електричного струму в замкнутому контурі, який або нерухомий у змінному магнітному полі, або переміщується в постійному магнітному полі так, що кількість ліній магнітної індукції, які перетинають площу, обмежену контуром, змінюється.
Електромагнітне поле — особлива форма матерії. Воно існує реально, тобто незалежно від нас, від наших знань про нього. Його можна виявити тільки за допомогою спеціальних приладів.
Енергія зв’язку ядра - найменше значення енергії, яка забезпечує розщеплення ядра на складові частинки.
Закон відбивання світла: промінь падаючий, промінь відбитий і перпендикуляр, проведений у точку падіння світла, лежать в одній площині. Кут відбивання променя дорівнює куту падіння світла.
Закон всесвітнього тяжіння: сила гравітаційного притягання будь-яких двох частинок прямо пропорційна добутку їх мас і обернено пропорційна квадрату відстані між ними.
Закон заломлення світла: падаючий і заломлений промені лежать в одній площині з перпендикуляром, проведеним до площини поділу двох середовищ у точку падіння світла; залежно від того, з якого середовища в яке переходить промінь, кут заломлення променя може бути більшим або меншим за кут падіння.
Закон збереження імпульсу: геометрична сума імпульсів тіл, що є складовими замкнутої системи, залишається сталою при будь-яких взаємодіях тіл цієї системи між собою.
Закон прямолінійного поширення світла: світло в однорідному оптичному середовищі поширюється прямолінійно.
Заломлення світла - зміна напрямку поширення світла при його переході через межі поділу двох оптично прозорих середовищ.
Збиральна лінза - лінза, яка світлові промені, що падають на неї паралельно її головній оптичній осі, після заломлення збирає на цій осі в одну точку.
Звук - це механічні коливання будь-якої частоти в пружному середовищі.
Зображення предмета - це відтворення виду, форми і кольору предмета світловими променями, що пройшли через оптичну систему лінз, які мають одну загальну оптичну вісь.
Ізотопи - різновиди атомів хімічного елемента, ядра яких містять однакову кількість протонів і неоднакове число нейтронів.
Імпульс сили - векторна фізична величина, яка характеризує дію сили за певний інтервал часу.
Імпульс тіла - векторна фізична величина, яка характеризує рух і визначається добутком маси тіла та його швидкості.
Індукційний струм - електричний струм, що виникає у провідному контурі при зміні магнітного поля через цей контур унаслідок явища електромагнітної індукції.
Інерціальні системи відліку - системи відліку, у яких виконується перший закон Ньютона.
Інерція - явище збереження швидкості тіла за відсутності дії на нього інших тіл.
Інфразвук - коливання, частота яких менша за найнижчу частоту звукових коливань, тобто менша за 16 Гц.
Іонізуюче випромінювання — випромінювання, яке під час взаємодії з речовиною спричиняє йонізацію складових його атомів і молекул, тобто перетворює нейтральні атоми або молекули на йони.
Корона Сонця — частина розжареної сонячної атмосфери.
Ланцюгові ядерні реакції - ядерні реакції, під час яких частинки, що їх спричинюють, утворюються як продукти цих реакцій.
Лінза — прозоре тіло, обмежене двома опуклими або вгнутими прозорими поверхнями, які заломлюють промені світла.
Лінії магнітного поля (магнітні лінії) магніту — уявні замкнені лінії, які виходять з північного полюса магніту і входять у південний, замикаючись усередині магніту.
Лінії магнітного поля струму — замкнені лінії, які оточують провідник зі струмом.
Лупа — оптичний прилад, що є збиральною лінзою, вживаною для розгляду дрібних деталей, погано помітних неозброєним оком.
Магніт - тіло, яке має магнітні властивості.
Магнітна буря - зміна магнітного поля Землі, що виникає в періоди підвищеної сонячної активності.
Мікроскоп — оптичний прилад для розглядання дрібних предметів та їх деталей.
Музичний тон, або просто тон, - звук, створений тілом, що гармонійно коливається.
Нукліди - ядра атомів.
Нуклони - частинки, які входять до складу атомного ядра.
Оптика - учення про світло і світлові явища.
Період піврозпаду - інтервал часу, за який вихідне число радіоактивних ядер у середньому зменшується вдвічі.
Перший закон Ньютона: існують такі системи відліку, відносно яких тіло, що рухається поступально, зберігає свою швидкість сталою, якщо на нього не діють інші тіла (або дії інших тіл компенсуються).
Півтінь - частково освітлений простір, що утворюється навколо тіні на екрані.
Повне внутрішнє відбивання - явище, коли промені світла не виходять із середовища і повністю відбиваються всередину.
Поглинута доза випромінювання (D) - відношення поглинутої дози енергії Е до маси т опроміненої речовини.
Поділ атомних ядер - особливий вид ядерних реакцій, коли ядро важкого елемента ділиться на дві частини, одночасно випромінюючи два-три нейтрони, у-випромінювання і значну кількість енергії.
Поздовжні хвилі — хвилі, у яких частинки коливаются вздовж напрямку поширення хвилі.
Полюси магніту — місця магніту, де магнітна дія виявляється найсильнішою.
Поперечні хвилі — хвилі, у яких частинки коливаются в напрямку, перпендикулярному до напрямку їх поширення.
Правило лівої руки: якщо долоню лівої руки розмістити так, щоб чотири випрямлені пальці вказували напрямок струму в провіднику, а лінії
магнітного поля входили в долоню, то відведений під прямим кутом великий палець укаже напрямок сили Ампера, що діє на провідник зі струмом.
Правило правої руки: якщо долоню правої руки розмістити так, щоб у неї входили лінії магнітного поля, а відведений під прямим кутом великий палець указував напрямок руху провідника, то випрямлені чотири пальці руки визначать напрямок індукційного струму в провіднику.
Правило свердлика: якщо напрямок поступального руху свердлика збігається з напрямком струму, то напрямок обертання ручки свердлика збігається з напрямком магнітних ліній.
Приймачі світла - тіла, чутливі до світла.
Прискоренням тіла в його рівноприскореному прямолінійному русі називають векторну фізичну величину, що характеризує зміну швидкості за одиницю часу і визначається відношенням зміни швидкості руху тіла до інтервалу часу, протягом якого ця зміна відбулася.
Промінь світла - лінія, уздовж якої поширюється світло.
1 рад — доза, при якій опроміненій речовині масою в 1 кг передається енергія 10^-2 Дж.
Радіоактивність - явище спонтанного (самочинного) перетворення нестійких ядер одного елемента в ядра іншого елемента, яке супроводжується випромінюванням різних частинок і електромагнітних хвиль.
Реактивний рух - рух, який виникає при відділенні від тіла деякої його частини з певною швидкістю.
1 рентген — така експозиційна доза рентгенівського чи у-випромінювання, при якій в 1 см3 сухого повітря (1,29 * 10^-6 кг) при 0 °С і тиску 760 мм рт. ст. утворюються йони, які мають заряд кожного знака, що дорівнює 3,34 • 10^-10 Кл.
Рентгенівське випромінювання - короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 10 нм до 0,01 нм. В електромагнітному спектрі діапазон частот рентгенівського випромінювання розміщений між ультрафіолетом та у-променями.
Рівноприскорений рух — рух тіла, під час якого його швидкість за будь-які рівні інтервали часу змінюється однаково.
Розсіювальна лінза — лінза, яка світлові промені, що падають на неї паралельно її головній оптичній осі, після заломлення відхиляє від цієї осі.
Телескоп - оптичний прилад для астрономічних досліджень космічних об’єктів.
Термоядерні реакції - реакції синтезу (злиття) легких ядер за дуже високої температури.
Тінь - частина простору за непрозорим предметом, куди не проникає світло.
Точкове джерело світла - джерело світла, розміри якого набагато менші за відстань від джерела світла до екрана.
Третій закон Ньютона: сили, з якими які-небудь два тіла діють одне на одне, завжди рівні за значенням, але протилежні за напрямком.
Ультразвук - коливання, частота яких більша за найвищу частоту звукових коливань, тобто більша за 20 000 Гц.
Фази Місяця - різні форми видимої із Землі частини Місяця.
Феромагнетики - речовини, які значно підсилюють зовнішнє магнітне поле (у сотні й тисячі разів).
Фокус - точка на головній оптичній осі, де збираються світлові промені (або їх продовження), спрямовані на лінзу паралельно головній оптичній осі.
Фокусна відстань лінзи - відстань від фокуса до оптичного центра лінзи.
Фотоапарат - оптичний прилад, за допомогою якого на цифровому пристрої, фотоплівці, фотопластині, фотопапері отримують зображення предмета.
Хвиля - процес поширення коливань у будь-якому середовищі. Хвиля - це зміна стану середовища, яка поширюється в просторі й переносить енергію.
Швидкість радіоактивного розпаду, або активність радіоактивного препарату, - число розпадів, що відбуваються за одиницю часу.
Шкала електромагнітних хвиль - безперервна послідовність частот і довжин хвиль електромагнітних випромінювань.
Шум - сукупність коливань різних частот.
Ядерна енергетика - здійснюване у промислових масштабах перетворення ядерної енергії в інші види (механічну, електричну тощо), які використовують для виробничих і побутових потреб.
Ядерний реактор - пристрій, у якому відбувається керована ланцюгова реакція, що супроводжується виділенням енергії.
Ядерні ланцюгові реакції - ядерні реакції, під час яких частинки, що їх спричинюють, утворюються як продукти цих реакцій.
Ядерні реакції - зміна атомних ядер у результаті їх взаємодії з елементарними частинками або між собою.
Ядерні сили - сили, які утримують частинки в ядрі.


iconГДЗ 9 клас Фізика 2017 Підручник Генеза Сиротюк
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації

  ГДЗ Фізика 9 клас. Підручник з поглибленим вивченням [Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.] 2017

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитися з готовим домашнім завданням до підручника для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням фізики 9 клас. Видавництво "Оріон", Львів. Автори підручника: Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О. Рік видання 2017. Нова програма 2017 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /...

  ГДЗ Фізика 9 клас. Підручник [Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.] 2017

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитися з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з фізики 9 клас. Видавництво "Оріон", Львів. Автори підручника: Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О. Рік видання 2017. Нова програма 2017 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы / Решебник)...

  ГДЗ Фізика 9 клас. Підручник [Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я.] 2017

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитися з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з фізики 9 клас. Видавництво "Ранок", Харків. Автори підручника: Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О. Рік видання 2017. Нова програма 2017 року....

  ГДЗ Природознавство 5 клас. Робочий зошит [Демічева І.О.] 2018

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита для закладів загальної середньої освіти з природознавства 5 клас. Видавництво "Ранок", Харків. Автор зошита: Демічева І.О. До підручника природознавство 5 клас. Коршевнюк Т.В., Баштовий В.І. або до підручника...

  ГДЗ Природознавство 5 клас. Робочий зошит [Коршевнюк Т.В., Ярошенко О.Г., Баштовий В.І.] 2018

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита для закладів загальної середньої освіти з природознавства 5 клас. Видавництво "Генеза", Київ. Автор зошита: Коршевнюк Т.В., Ярошенко О.Г., Баштовий В.І. До підручника природознавство 5 клас. Коршевнюк Т.В.,...
Обговорення

icon 15.12.2021

Покладіть металеву лінійку на стіл так, щоб вона виступала на 10-12 см, і міцно притисніть рукою до краю стола. 2. Другою рукою відхиліть виступаючий кінець лінійки на невеликий кут і відпустіть, змусивши лінійку коливатися. На слух орієнтовно оцініть висоту тону (частоту коливань) і гучність звуку.

icon 15.12.2021

Цитата: Кіріл
Покладіть металеву лінійку на стіл так, щоб вона виступала на 10-12 см, і міцно притисніть рукою до краю стола.2. Другою рукою відхиліть виступаючий кінець лінійки на невеликий кут і відпустіть, змусивши лінійку коливатися. На слух орієнтовно оцініть висоту тону (частоту коливань) і гучність звуку.

Дано:
N = 10
t = 5
T = ?
v = ?
Використовуючи формулу T = t/N. T = 5/10 = 1/2 c.
Знаючи, що v = 1/T, визначаємо v = 1/1/2 с = 2 Гц.

icon 02.12.2023

Визначте мінімальний розмір плоского дзеркала квадратної форми необхідного для того, щоб людина зростом һ = 1,8 м, що має ширину плечей d = 50 см, могла побачити себе в ньому повністю.

icon 09.12.2023

Цитата: Альона
Визначте мінімальний розмір плоского дзеркала квадратної форми необхідного для того, щоб людина зростом һ = 1,8 м, що має ширину плечей d = 50 см, могла побачити себе в ньому повністю.

Для того щоб визначити мінімальний розмір плоского дзеркала квадратної форми, необхідного для того, щоб людина зі зростанням h=1,8 м і шириною плечей d=50 см могла бачити себе в дзеркалі повністю, потрібно розглянути таке:

1. Відстань від очей людини до верхніх частин дзеркала має бути щонайменше, ніж половина його зростання, тобто. h/2 = 0,9 м-коду.

2. Відстань від очей людини до нижніх частин дзеркала також має бути щонайменше, ніж половина його зростання, тобто. 0,9м.

3. Відстань від очей людини до крайніх частин плечей дорівнює половині їхньої ширини, тобто. d/2 = 0,25 м-коду.

Використовуючи ці дані, можна розрахувати розмір дзеркала. За умовами завдання мінімальний розмір дзеркала буде таким, щоб усі ці відстані були враховані. Тому розмір дзеркала дорівнюватиме:

2*(0,9 + 0,25) = 2,3 м

Таким чином, мінімальний розмір плоского дзеркала квадратної форми, який дозволить людині зі зростом 1,8 м та шириною плечей 50 см бачити себе повністю, становить 2,3 м по кожній стороні.

icon 13.12.2023

Зв’яжіть гумовий шнур у петлю та розтягніть його між трьома вбитими в дощечку цвяхами. 2. Виміряйте частоту звучання «струни» за допомогою програми Spectrum Analyzer (програму можна завантажити в Play Market або App Store). Для цього прикладіть дощечку до корпуса смартфона біля мікрофона і збудіть коливання «струни». v = u/Л. 3. Виміряйте довжину «струни». L = n * (Л/2). 4. Врахувавши, що на довжині струни «вміщується» половина довжини хвилі, і те, що швидкість поширення хвилі визначається за формулою , обчисліть її значення. u = Л * v. Надіюсь допоможете, дякую.

Реклама
В якому класі ви навчаєтеся?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів