ГДЗ Фізика 9 клас. Підручник [Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я.] 2017

icon05.04.2019, icon9 Клас / Фізика, icon27 606, icon1§ 28. Рівноприскорений рух - § 29. Рівняння координати
1. Так, тіло може рухатись з великою швидкістю, але з малим прискоренням.
2. Дано:
v0 = 0
t = 10 c
v = 15м/c
a - ?
Розв'язання:
Рух є рівноприскореним, де
a = (v-v0)/t.
a = (15м/c - 0) = 1,5м/с^2.
Відповідь: а = 1,5м/с^2.
3. Дано:
v0 = 2м/с
t1 = 0,5 c
t2 = 1 c
t3 = 1, 5 c
a = 2м/с^2
v1 - ?
v2 - ?
v3 - ?
Розв'язання:
При рівноприскореному русі v = v0 + at, під час підйому швидкість кульки буде зменшуватись, тому v = v0 - аt.
v1 = 2м/с - 2м/с^2 * 0,5 = 1 м/с
v2 = 2м/с - 2м/с^2 * 1 = 0 м/с
v3 = 2м/с - 2м/с^2 * 1,5 = -1 м/с
Відповідь: v1 = 1 м/с; v2 = 0 м/с; v3 = -1 м/с
Через 1 с кулька зупинилась і почала рух вниз похилою площиною, тому через 1,5 с швидкість -1 м/с.
4. Дано:
а = 0,2 м/с^2
v = 5 м/с
t = 25 c
v0 - ?
Розв’язання:
При рівноприскореному русі v = v0 + at, тоді v0 = v - at.
v0 = 5 м/с - 0,2 м/с^2 * 25 c = 0.
Відповідь: v0 = 0.
5. Дано:
v0 =54км/год = 15 м/с
v = 5 м/с
а = 0,5 м/с^2
t - ?
Розв'язання:
При рівноприскореному русі v0 = v0 + at. Оскільки швидкість автобусу зменшується, то v = v0 - at, тоді
t = (v0 - v)/a, t = (15 м/с - 5 м/с)/0,5 м/с^2 = 20 c.
Відповідь: t = 20 c.
6. Дано:
v1 = 2 + t
v2 = -20 + 5t
v3 = 10 - 3t
v0 - ?
a - ?
t - ?
Розв'язання:
1) v1 = 2 + t. Рух рівноприскорений. v0 = 2м/с, а = 1м/с^2
Тіло не зупиниться.
2) v2 = -20 + 5t. Рух рівноприскорений. v0 = -20м/с, a = 5м/с^2. Тіло зупиниться (v2 = 0) через час t = 20/5 = 4c.
3) v3 = 10 - 3t. Рух рівноуповільнений. v0 = 10м/с, a = -3м/с^2. Тіло зупиниться (v3 = 0) через час t = 10/3 = 3,3c.
Відповідь: 1) v0 = 2м/с, а = 1м/с^2;
2) v0 = -20м/с, a = 5м/с^2, t = 4c;
3) v0 = 10м/с, a = -3м/с^2, t = 3,3c.
7. Дано:
a1 = 2м/с^2
a2 = -4м/с^2
v01 = -4м/с
v02 = 8м/с
v(t) - ?
Розв'язання:
1) Перше тіло рухається рівноприскорено a1 = 2 м/с^2. Рівняння залежності v(t): v = v0 + at, v1 = -4 + 2t.
2) Друге тіло рухається рівноуповільнено а2 = -4м/с^2. Рівняння залежності v(t): v = v0 + аt, v2 = 8 - 4t.
Відповідь: v1 = -4 + 2t, v2 = 8 - 4t.
8. Дано: Розв’язання:
v01 = 2м/с
v02 = -3м/с
v01 = 1м/с
v04 = 5м/с
a - ?
v(t) - ?
1) v01 = 2м/с; a = (v0 - v)/t;
a1 = (5м/с - 2м/с)/2c = 1,5м/с^2
v = v0 + at; v1 = 2 + 1,5t
2) v02 = -3м/с;
a2 = (0м/с -(-3м/с))/3c= 1м/с^2
v = v0 + at; v2 = -3 + t
3) v03 = 1м/с;
a = 0;
v3 = 1
2) v04 = 5м/с;
a = (1м/с - 5м/с)/2c = -2м/с^2
v = v0 + at; v4 = 5 - 2t.
Відповідь: v1 = 2 + 1,5t; v2 = -3 + t; v3 = 1; v4 = 5 - 2t.
9. За графіком: v0 = 5 м/с, а = (v0 - v)/t, а = (10 - 5)/4 = 1.25 м/с^2.
Рівняння залежності швидкості від часу v = v0 + a * t, v = 5 + 1.25 * t. Час, коли тіло змінило напрямок швидкості свого руху (тобто v = 0): 0 = 5 + 1,25 * t, тоді
t = -5/1.25 = -4 с.
Відповідь: за 4 с до початку спостереження.
10. Числове значення шляху, який подолало тіло за 4 с, дорівнює числовому значенню площі фігури під графіком швидкості руху тіла (тобто площі трапеції). s = (a + b)/2 * h, де a = 5 м/с, b = 10 м/с, h = 4 с (за графіком). Тоді s = (5 + 10)/2 * 4 = 30 м.

1. Дано:
v0 = 1 м/с
t = 10 с
а = 0,54 м/с^2
s — ?
Розв'язання:
Переміщення під час рівноприскореного руху s = v0 * t + (a * t^2)/2.
s = 1 * 10 + (0.5 * 10^2)/2 = 35 м.
Відповідь: s = 35 м.
2. Дано:
v0 = 54 км/год = 15 м/с
v = 5 м/с
a = 4 м/с^2
s — ?
Розв'язання:
Переміщення під час руху s = (v^2 - v0^2)/(2 * a).
Оскільки швидкість потягу зменшилась, то s = (v^2 - v0^2)/-(2 * a).
s = (5^2 - 15^2)/-2 = 100 м.
Відповідь: s — 100 м.
3. Дано:
v0 = 8 м/с
v = 0
s = 7.2 м
t — ?
a — ?
Розв'язання:
За формулою переміщення s = (v^2 - v0^2)/(2 * a) маємо s = (v^2 - v0^2)/(2 * s).
s = (0^2 - 8^2)/(2 * 7.2) = -4.4 м/с^2
За формулою прискорення а = (v^2 - v0^2)/t, маємо а = (v^2 - v0^2)/a, а = (0^2 - 8^2)/-4.4 = 1.8 с.
Відповідь: t = 1.8 с, a = -4.4 м/с^2.
5. Дано;
t = 4 с
t0 = 0
x0 = -20 м
L — ?
s — ?
x(t) — ?
Розв’язання:
За графіком v0 = 20 м/с; t = 2 с, v = 0.
Тоді: a = (v - v0)/t,
a = (0 - 20)/2 = -10 м/с^2.
Рівняння координати: x = х0 + v0 * t + (a * t^2)/2, тоді х = -20 + 20t - 5t^2.
Координата тіла через 4 с:
x1 = -20 + 20 * 4 - 5 * 4^2 = -20 м.
Відповідно переміщення за цей час s = x1 - x0 = -20 м - (-20 м) = 0.
Пройдений шлях L = 20 м + 20 м = 40 м.
Відповідь: L - 40 м, s = 0, x = -20 + 20t - 5t^2.
6. Дано:
t1 = 20 с
a1 = a2 = 0.4 м/с^2
L = 240 м
t2 — ?
Розв'язання:
Перший автомобіль: за 20 с автомобіль здійснює переміщення s = v0 * t + (a * t^2)/2, враховуючи, що v01 = 0 (за умовою задачі), маємо s = (0.4 * 20^2)/2 = 80 м, та набуває швидкості v = v0 + a * t, v = 0.4 * 20 = 8 м/с.
Тобто рівняння координати першого автомобіля: х = х0 + v0 * t + (a * t^2)/2; x1 = 80 + 8t + 0,2t^2.
Другий автомобіль: починає свій рух через 20 с після першого, тому рівняння координати другого автомобіля x2 = 0.2t^2 (x02 = 0, v02 = 0).
За умовою задачі х1 - х2 = 240, тому 8t = 160;
t = 20 с — час, після початку руху другого автомобіля, через який відстань між автомобілями 240 м.
Відповідь: t2 = 40 с.
7. Якщо ескалатор у метро піднімається зі швидкістю 2.5 м/с, то для того, щоб людина на ескалаторі перебувала у стані спокою в системі відліку, пов’язаній з Землею, вона повинна рухатись ескалатором униз зі швидкістю 2.5 м/с.

1. Рівноприскорений прямолінійний рух — це такий рух, під час якого тіло рухається прямолінійною траєкторією з незмінним прискоренням.
2. Прискорення а - це векторна фізична величина, яка характеризує швидкість зміни швидкості руху тіла й дорівнює відношенню зміни швидкості до інтервалу часу, за який ця зміна відбулась.
3. Одиниця прискорення в СІ — метр
на секунду в квадраті м/с^2 .
4. Графік проекції прискорення ax(t) — пряма, паралельна осі часу.
5. Швидкість руху змінюється лінійно: vx = v0x + at; графік швидкості vx(t) — відрізок прямої, нахиленої під певним кутом до осі часу;
6. Якщо напрямок прискорення тіла збігається з напрямком швидкості його руху, то швидкість руху тіла збільшується; якщо напрямок прискорення тіла протилежний напрямку швидкості його руху, то швидкість руху тіла зменшується; якщо прискорення тіла дорівнює нулю, то сили, які діють на тіло, скомпенсовані й тіло рухається рівномірно прямолінійно.

1. Обчислити проекцію переміщення Sх для рівноприскореного прямолінійного руху можна за допомогою формул:
Sx = v0xt + (ax/2)*t^2,
Sx = (vx^2 - v0x^2)/2ax.
2. Рівняння проекції переміщення має вигляд: Sx = v0xt + (ax/2)t^2 . Це квадратична функція, тому графік залежності Sx(t) — парабола, вершина якої відповідає точці повороту. Якщо ах> 0, вітки параболи напрямлені вгору; якщо ах < 0, вітки параболи напрямлені вниз.
3. Рівняння координати для рівноприскореного прямолінійного руху:
x = x0 + v0xt + axt^2/2.
4. Рівняння проекції переміщення має вигляд:
Sx = v0x * t + ax/2 * t^2.
Це квадратична функція, тому графік залежності Sx(t)— парабола, вершина якої відповідає точці повороту. Якщо ах > 0, вітки параболи напрямлені вгору; якщо ах < 0, вітки параболи напрямлені вниз.


iconГДЗ 9 клас Фізика 2017 Підручник Ранок Бар’яхтар Довгий Божинова Кірюхіна
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
Обговорення

Реклама
В якому класі ви навчаєтеся?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів